Diller

MÜDÜR YARDIMCISI (HAZIRLIK EĞİTİMİ)

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

 Öğr.Gör. Muhyettin ACAR

GÖREVİ

Müdür Yardımcısı

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

Birim personeli

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–     Müdürün verdiği görevleri yapmak,

–     Müdür Yüksekokulda bulunmadığı dönemlerde ona vekâlet etmek,

–     Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

–     Yüksekokulun yürüteceği tüm organizasyonlarda (kongre, seminer, Panel vb.) Yüksekokul Sekreteri ile  koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek,

–     Yüksekokulun satın alma komisyonunda görev yapmak,

–     Müdürü ve Yüksekokulu temsil etmek,                                                      

–     Yüksekokulun eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyonu sağlamak,

–     Bağlı olduğu süreç ile üst yöneticisi tarafından verilen diğer işleri yapmak.

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

 

Türkçe