F.Ü. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS)

Fırat Üniversitesi Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) İle İlgili Bilinmesi Gerekenler


1- Bağıl değerlendirme sistemi nedir? 

Cevap: Bağıl Değerlendirme Sistemi  öğrenciler arasında Çan Eğrisi olarak adlandırılıyor. Aslında sistem bilinen çan eğrisi sisteminin kötülüklerinden biraz olsun arındırılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor.

BDS (diğer bir adla Gauss Dağılımı); bir öğrencinin başarısının, dersteki diğer öğrencilerin başarı düzeylerine göre değerlendirilmesidir. Bu yöntemin kullanılmasındaki temel amaç, belirli bir dersi alan öğrencileri 100 puan üzerinden aldıkları mutlak notlara göre değil, o dersi alan grup içinde gösterdikleri performansa göre notlandırmaktır. Performans, bir öğrencinin sınıf ortalamasına göre hangi konumda olduğudur. Bu sistemde sınıfın ortalaması ve standart sapması çok büyük önem arz ediyor.

·      Ortalaması 20 puanın altında kalanlar değerlendirmeye giremiyor.

·      Final’de ve Ham Başarı Notu’nda (Ağırlıklı Ortalama) ise alt sınır 50 olarak belirlenmiş durumda.

2- BDS’de TSkor nasıl hesaplanıyor?

Cevap: Notlar hesaplanırken;

(HBN* Sınıfın HBN ortalaması) Standart sapma) formülüyle aldığınız notlar Z Standart Notuna ve Z standart notları da (T=10Z+50) formülüyle T Notuna dönüştürülecek. Hesaplanan T Notu (TSkor), yeni notunuz olacak.

(*HBN=Ham Başarı Notu=Vize ve Final ağırlıklı ortalamanız)

__________________________________________________________________

Her öğrencinin T-Skoruna göre harfli başarı notu aşağıdaki TABLO-3 yardımıyla, sınıf düzeyine karşılık gelen T-Skoru sınır değerleri gözetilerek belirlenir.

Eğer bir öğrencinin notu sınıfın ortalama notuna eşitse, T-Skoru 50’ye eşit olacaktır.

Mesela, sınıf ortalamasının 69 olduğu durumda öğrencinin notu da 69 ise o not aralığında (sınıf düzeyinde) 50 T-Skoruna denk gelen harf notu CB; fakat sınıf ortalamasının 52 olduğu durumda öğrencinin notu da 52 ise o not aralığında (sınıf düzeyinde) 50 T-Skoruna denk gelen harf notu CC’dir.

Bir diğer örnek verecek olursak;

Sınıfın ortalaması:  69

Standart sapma: 9

Sınav Ortalamanız: 50

Bu varsayıma göre (50-69)/9)=-2,111 daha sonra (10×-2,111)+50=28,89

Yeni notunuz 28,89 olarak belirlendi.

Yaptığımız varsayımlara göre aşağıdaki tablodan aldığımız harf notuna bakalım;

Sınıf ortalamamız 69 olduğu için TABLO-3’te “Çok İyi” grubuna bakıyoruz. Bağıl Değerlendirme Sistemi'nde dersteki sınıf ortalaması ve standart sapmaya göre hesaplanan T Notumuz 28,89 olduğu için harf notumuz FF olarak belirleniyor. Görüldüğü üzere bu şartlardaki bir öğrenci, Final’de ve Ham Başarı Notu’nda (Ağırlıklı Ortalama) alt sınır olan 50 puan şartını yerine getirmesine rağmen ilgili dersten geçer not alamayarak kalıyor!

__________________________________________________________________

En başta bahsettiğimiz gibi sınıf ortalaması ve standart sapma çok önemli. Yani formüle göre, öğrencinin T-Skorunu etkileyen iki faktör vardır; öğrencinin aldığı notun ortalama nottan uzaklığı ve sınıftaki notların standart sapması.

·      Öğrencinin notu sınıf ortalamasının üzerine çıktıkça T-Skoru artacak, tersi durumda da azalacaktır. Notumuz, sınıf ortalamasının altında ise (HBN-Sınıfın HBN ortalaması)/Standart sapma=Z  formülünde sonuç eksi çıkacaktır. Dolayısıyla T=10Z+50 formülünde yeni notumuza (TSkor) negatif etki yapacaktır.

·      Ayrıca standart sapmanın çok büyük olması durumda Z değeri küçük çıkabilir. Bu da T değerine yani notunuza doğrudan etki yaparak alacağınız harf notunun düşük olmasına yol açıyor.

·      Ve aynı zamanda standart sapmanın düşük olduğu durumlarda da ortalamadan sapmaların T-Skoru üzerindeki etkisi daha yüksek olacaktır.

3- 20, 50, 50 barajları nelerdir açıklar mısınız?

Cevap: Sınıf ortalamasının yapay olarak düşmesini engellemek, hem yıl içindeki çalışmanın hem de yarıyıl sınavının önemini arttırmak ve derslerin bir bütün olarak kavranmasını sağlamak amacıyla tüm birimlerde;

Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS)=20,

Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS)=50,

Yarıyıl Sonu Sınav Alt Sınırı (YSAS)=50 olarak belirlenmiştir.

•    Başarı notları, BDKS’nin altında kalan öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Bu durumdaki öğrencilerin notları, bağıl değerlendirme hesaplamaları dışında tutulur.

•    Yarıyıl sonu sınavından bir öğrenci 100 puan üzerinden YSAS’nin altında puan almış ise ara sınav notu ne olursa olsun bu öğrencilere doğrudan FF notu verilir. Fakat bu durumdaki öğrencilerin -BDKS altında kalmamaları şartıyla- notları bağıl değerlendirme hesaplamalarına katılır.

•    Bir öğrencinin, bir dersinin,  ara sınav ve  yarıyıl sonu sınavı ağırlıklarına göre hesaplanan ortalaması, yani HBAS'i 50’nin altında ise öğrencinin harf notu yine doğrudan FF olur. Fakat bu durumdaki öğrencilerin -BDKS altında kalmamaları şartıyla- notları bağıl değerlendirme hesaplamalarına katılır.

•    Devamsız öğrenciler bağıl değerlendirmeye alınmazlar.

Bir dersteki en yüksek ve/veya en düşük notu alan öğrencilerin Bağıl Değerlendirme hesaplamalarına katılmaması gibi bir durum yoktur. Yukarıda ayrıntıları verilen, bağıl değerlendirmede hesaplama dışında tutulma durumları hariç bütün notlar sınıf ortalamasına ve standart sapmaya dahil edilir.

4- Başarı notu ile ilgili bilgi verir misiniz?

Cevap: Başarı notu; Yarıyıl İçi Değerlendirmesi ve Yarıyıl Sonu Sınavı notlarından hesaplanır. Bu hesaplamada, ilgili yarıyıl başlamadan önce ilan edilen Ders Uygulama Formu esas alınarak öğrencinin her bir değerlendirme aracından aldığı not, ilgili değerlendirme aracının başarı notuna katkı oranı (ağırlığı) ile çarpılarak toplanır ve hesaplama sonucu tamsayıya yuvarlanır. Yuvarlama işlemi; virgülden sonraki ilk hane beşten küçükse, birler basamağı değiştirilmeden; beş veya beşten büyükse, birler basamağı bir artırılacak şekilde yapılır.

5- Ağırlıklı ortalama nedir?

Cevap: Bir dersin Ara Sınav (Vize) puanının/puanlarının %40-%60’ı ile Yarıyıl Sonu (Final) Sınavının %60-%40’ı alınarak toplandığında ağırlıklı ortalama elde edilir.

6- Standart sapma nedir?

Cevap: Standart sapma, bir öğrencinin puanının, içinde olduğu sınıfın ortalamasından gösterdiği farklılık (sapma) düzeyidir. Örneğin bir derste, belirlenen yüzdelere göre her bir öğrencinin o dersin Ara Sınavı ile  Yarıyıl Sonu Sınavının  ortalaması alınır ve böylece ham başarı puanları  bulunur.  Sonra  bu  ham başarı  puanları üzerinden sınıfın ortalaması hesaplanır. Daha sonra da her bir öğrenci puanının ortalamadan sapma (farklılaşma) düzeyi hesaplanır. Buna standart sapma denir. Bir sınıfta puanlar arasında fark azaldıkça standart sapma düşer. Yani en yüksek ve en düşük puan alanlar arasında fark azaldıkça standart sapma da azalır. Bir dersteki standart sapmayı hesaplamak üzere aşağıdaki formül kullanılır: 

•    Standart sapma büyük ise;

-- Öğrencilerin aldıkları notlar birbirinden farklıdır.

-- Sınıfın notları değişim göstermektedir.

-- Grup başarı yönünden heterojendir.

•    Standart sapma küçük ise,

-- Öğrencilerin aldıkları notlar birbirine yakındır.

-- Sınıfın notları fazla değişim göstermemektedir.

-- Grup başarı yönünden daha homojendir. 

7- Kaç puan alırsam dersten geçerim?

Cevap: Bir dersi alan öğrenci sayısı 10 ve üzerinde ise dersteki sınıf ortalamasının 70’in altında olması durumunda o dersin değerlendirilmesi Bağıl Değerlendirme Sistemine göre yapılacağından dersi geçmek için önceden belirlenen bir puan olamaz. Böyle bir durumda öğrencilerin başarı düzeyi ve ders geçme puanı, hem kendilerinin hem de aynı sınıfta bulunan ve aynı dersi alan bütün öğrencilerin yarıyıl içi çalışmalarıyla (laboratuar, kısa sınav, ödev vb) ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının katkı paylarına göre hesaplanan ağırlıklı not ortalamalarıyla ve o sınıftaki/dersteki standart sapmayla belirlenir.

Fakat Mutlak Değerlendirmede Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS)=50 ve Yarıyıl Sonu Sınav Alt Sınırı (YSAS)=50 şartlarını yerine getiren bir öğrenci o dersten koşullu başarılı da olsa geçer.

8- Benim ağırlıklı ortalama puanım sınıf ortalamasının üstünde ise harf notu olarak CC alabilir miyim?

Cevap: Bu soruya üç farklı cevap vermek mümkündür:

a-    Mutlak Değerlendirme yapılması durumunda yani sınıfın öğrenci sayısı 10’un altında ise veya o sınıfta değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10’un altında kaldı ise CC harf notunu almak için en az 60 puan almış olmak  gerekir. Bu durumlarda sınıf ortalamasının harf notunu belirleyici etkisi yoktur.

b-    Sınıf ortalamasının 70-100 aralığında olması sebebiyle Bağıl Değerlendirme’nin uygulanamayacağı yani Mutlak Değerlendirme (Tablo 1) uygulanan durumlarda da aynı şekilde CC harf notunu almak için en az 60 puan almış olmak  gerekir.

c-    Sınava giren ve değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 10 ve üstünde olursa Bağıl Değerlendirme sistemi uygulanacağı için harf notunun rakamsal puan olarak karşılığı sınıf ortalamasına ve standart sapmaya göre belirlenir. Örneğin; ağırlıklı not ortalamaları 60 olan farklı sınıflardaki -sınıflarının ortalama not ağırlıklarına ve standart sapmalara bağlı olarak- iki öğrenciden birinin harf notu CC diğerinin DC olabilir.

9- İngilizce ve Kimya derslerinden ağırlıklı başarı ortalamam 60 idi. Üstelik bu iki dersin sınıf ortalaması da 55 idi. Ama “Harf Notu”m farklı oldu. Bu nasıl olur?

Cevap: İngilizce ve Kimya derslerinin standart sapmaları farklı olduğundan “Harf Notu” da farklı olmuştur. Alacağımız not sadece ortalamaya bağlı değildir. Standart sapma değeri de önemlidir.

10- Vize sınavından 0 (sıfır) aldım veya sınava girmedim. Finale giremeyecek miyim?

Cevap: Öğrenciler Ara Sınavlardan (Vize) kaç puan  alırlarsa alsınlar veya bu sınava girmesinler, Yarıyıl Sonu (Final) Sınavlarına girebilirler.

11- Finale (Yarıyıl Sonu Sınavına) girmeyip Bütünleme Sınavına girdim. Notum neye göre değerlendirilecek?

Cevap:  Final Sınavlarında geçerli olan başarı kuralları aynen o dersin Bütünleme Sınavlarına giren öğrencilere de uygulanır, yani Bütünleme Sınav notu Final Sınavı notu yerine geçer.

12- Ağırlıklı not ortalamam 49,49 çıktı. Harf notum ne olur?

Cevap: Doğrudan FF olur. Çünkü, Ara Sınavların %40-%60’ı ile Final Sınavının %40-%60’ı toplandığında ortalaması 50’nin altında olan öğrencilere doğrudan FF notu verilir.

13- Not ortalaması, sınıf ortalamasının altında kalan öğrenci dersten kalır mı?

Cevap: Yarıyıl sonu not ortalaması, sınıf ortalamasının altında olan öğrenci o dersten kesinlikle kalır denilemez.

14- Vize sınavından 80 aldım. Final sınavından ise 49,49 aldım. Ağırlıklı not ortalamam 62 yapıyor. Sınıf ortalamasının da 43 olması durumunda harf notum ne olur?

Cevap: Sınıfın ortalaması ne olursa olsun, Harf notu FF olur. Çünkü Yarıyıl Sonu (Final) Sınavında 50’nin altında alınan notların harf notu değerleri doğrudan FF’tir.

15- Başka bir sınıftaki arkadaşımla aynı notu aldık ama onun harf notu benimkinden yüksek. Bu nasıl olur?

Cevap: Bu mümkündür; çünkü sınıfların not ortalamaları ve standart sapmaları farklıdır. İki kişi farklı sınıflarda aynı öğretim elemanından aynı dersi alsalar da böyle bir farklılık olabilir. Çünkü, her öğrenci kendi sınıfı içinde değerlendirildikçe, her derste bu durum olabilmektedir.

16- Bir sınıfta İngilizce-II dersine kayıtlı olan 15 kişiden birisiyim. Yani bu dersi alan 15 kişilik bir grup olduğumuz halde (Mutlak Değerlendirme) Tablo 1’e göre değerlendirilmişiz. Neden?

Cevap: Sebep şu olabilir: Bir sınıfta Ham Başarı Notu (HBN) 20’nin altında olan öğrenciler bağıl değerlendirmeye katılmazlar. Buna Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti denir. Sözünü ettiğiniz sınıfta Ham Başarı Notu 20’nin altında olan 6 ya da daha fazla öğrenci olmuş olabilir. Bu durumda geriye kalan öğrenci sayısı 9 veya altında olduğu için (Mutlak Değerlendirme) Tablo 1 uygulanmış, tabloda görünen değerler üzerinden harf notu verilmiştir.

17- Öğretim elemanının harf notlarını belirleme imkanı ve yetkisi var mı?

Cevap: Evet, vardır. 100 üzerinden hesaplanmış olan ham başarı notu, Bağıl Değerlendirme Sistemi (TABLO 3) veya Mutlak Değerlendirme (TABLO 1)'de verilen Başarı Notu Katalog Değerleri esas alınarak dersi veren öğretim elemanının takdiri ile belirlenir.

·      Öğretim elemanı Tablo 1’de yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, yukarıya çıkaramaz.

·      DD harf notunun alt sınırı 50’nin altına inemez.

·      Aynı puana sahip öğrencilere farklı harf notu verilemez.

·      Bir öğrenciye verilen harf notu, kendisinden daha düşük puana sahip öğrencilerin harf notundan düşük olamaz.

18- Sınıf ortalaması 70 puan ve üzerinde ise bağıl değerlendirme yapılmakta mıdır?

Cevap: Sınıfın bir dersteki ham başarı notu ortalaması 70 ve üzerinde olması durumunda BDS uygulanmaz; Mutlak Değerlendirme uygulanır. Bu durumda yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı kullanılarak başarı derecelerinin karşılığı harf notları, Tablo 1’de verilen Başarı Notu Katalog Değerleri esas alınarak dersi veren öğretim elemanının takdiri ile belirlenir. Öğretim elemanı Tablo 1’de yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, yukarıya çıkaramaz.

19- Seçmeli derslerde bağıl değerlendirme yapılacak mı?

Cevap: Evet, dersi alan öğrenci sayısı 10 ve üzerinde ve sınıf ortalaması da 70'in altında ise Bağıl Değerlendirme yapılır. Üniversitemizde sadece staj, dönem projesi, bitirme projesi, bitirme tezi, seminer dersi ve benzeri derslerde Bağıl Değerlendirme Sistemi kullanılmaz.


20- Okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, topluma hizmet uygulaması, bitirme tezi, seminer dersi ve benzeri dersler için  hangi  değerlendirme sistemi uygulanmaktadır?

Cevap:  Fırat Üniversitesi “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Senato Esasları”na göre Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek yani Mutlak Değerlendirme uygulanacak dersler için yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı kullanılarak başarı derecelerinin karşılığı harf notları, Tablo 1’de verilen Başarı Notu Katalog Değerleri esas alınarak dersi veren öğretim elemanının takdiri ile belirlenir. Öğretim elemanı Tablo 1’de yer alan puan aralıklarını aşağıya çekebilir, yukarıya çıkaramaz.

21- Bir dersten FF not aldım. Bu dersi seneye almak zorunda mıyım?

Cevap: Öğrenciler, ders kayıt dönemlerinde öncelikle FF ile kaldıkları dersleri almak zorundadırlar.

22- Bir önceki sene FF ile kalan bir öğrencinin, derse devam mecburiyeti var mıdır?

Cevap: Bir dersin devamını alan ama FF ile kalan öğrencinin sonraki eğitim-öğretim yıllarında yeniden alacağı bu ders için devam zorunluluğu yoktur; sadece sınavlara girmekle yükümlüdür.

Kısacası; bir derste Güz veya Bahar Döneminde devam şartlarını bir sefer yerine getiren bir öğrencinin üzerinden o ders için devam zorunluluğu kalkar.

Fakat Yaz Okulu'nda alınan derslerde bu durum geçerli değildir. Bir ders için devam şartı önceden yerine getirilmiş olsa dahi o ders Yaz Okulu'nda tekrar alındığında öğrenci derse devam etmekle yükümlüdür ve yine aynı şekilde Yaz Okulu'nda ilk kez alınan bir dersteki devam şartının yerine getirilmesi ve bu dersten başarısız olunması durumunda öğrenci o dersi ilgili dönemde yine devam zorunluluğu ile tekrardan almak zorundadır.

23- Bir dersten DC notu ile sorumlu olarak geçtim. Bu dersi seneye almam gerekir mi? "Sorumlu Geçti" ne demektir?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler, Koşullu Başarılı olarak geçtikleri dersi not yükseltmek için yeniden alabilirler. Tekrarlanan derslerde, yani bir dersi alttan alma, yükseltme vs. durumlarında, unutulmamalıdır ki en son alınan not geçerlidir.

Kredili tüm dersler için en düşük geçme notu CC'dir. Fakat Genel Not Ortalamasının 2.00 ve üzerinde olması durumunda öğrenciler "Koşullu Başarılı" geçtikleri bütün derslerden de başarılı kabul edilirler.

Yani; DD ve DC notları Koşullu Geçer notlardır. Bu durumdaki dersler için öğrencilerin ilgili dönemde (Güz Dönemi dersleri için sonraki yıllarda kendi döneminde; Bahar Dönemi dersleri için de aynı şekilde sonraki yıllarda kendi döneminde) bu derslere ya yeniden kaydolarak geçer not alması gerekmektedir ya da DD ve DC gibi notlardan birini almış olan bir öğrenci, genel not ortalamasının üniversitedeki son döneminin bitiminde en az 2.00 olması halinde o ders(ler)i başarmış sayılacaktır.

Ayrıca 2.00 not ortalaması mezuniyet için ön şarttır yani bu şart yerine getirilmedikçe mezun olunamayacaktır.

24- Bağıl değerlendirme sisteminin birçok faydasından söz ediliyor. Örneğin bu sistemin, öğrencilerin birbirlerine kopya vermesini engelleyeceği de söyleniyor. Doğru mudur?

Cevap: Evet böyle bir sonuca kesinlikle varılabilir. Çünkü kopya ile alınan yüksek notlar, sınıf ortalamasını yükseltir ve standart sapmada oynamalara sebep olur. Çalışmalarına ve bilgilerine  bağlı olarak sınava giren öğrenciler böyle haksızlığa yol açılsın istemezler. 

25- Bazı öğrenciler bağıl değerlendirme sisteminin istatistiksel temellerinden yararlanarak, kasten çok düşük not alacak kağıtlar verip, ham başarı notu ortalamasını yapay olarak düşürmek ve standart sapmayı yükseltmek isteyebilirler. BDS’de bunun önü alınabiliyor mu?

Cevap: Öğrencilerin kasıtlı olarak genel başarı düzeyini düşürmeleri durumu için çözüm elbette var. Normal dağılımı kasıtlı olarak etkileyecek notların hesaplama dışı bırakılması için Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınırı (BDKS) kullanılır. Dağılıma yapay olarak müdahale amacı taşıyan ham başarı puanlarına doğrudan " FF"  harf notu verilerek bu notlar bağıl değerlendirmeye hiç katılmaz. Böylece de bu notların ortalamaya ve standart sapmaya olacak olumsuz etkileri ortadan kalkmış olur.

26- Bağıl değerlendirme sistemi, göreceli harf notlu dağılımı sağladığı için, herhangi bir dersten yeterli performans karşılığı olmadığı düşünülen düşük ham başarı notları, geçer ya da koşullu geçer harf notu olabilir. BDS’de bu durum için çözüm var mıdır peki?

Cevap:  Öğrencilerin, derslerden yetersiz sayılabilecek ham başarı notları ile başarılı sayılma durumu için de çözüm tabiki var. Bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, belli bir barajın üzerinde ham başarı notu almasının istendiği durumdur bu. Bu durumda öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için alması gereken en az ham başarı notu belirlenir ve buna Ham Başarı Notu Alt Sınırı (HBAS) denir. Belirlenen ham başarı notu alt sınırının altında not alan öğrenciye “FF” verilerek başarısız sayılması sağlanır, ancak -BDKS altında kalmamaları şartıyla- aldığı not sınıf ortalamasına ve standart sapma hesaplarına  katılır. Ayrıca Yarıyıl Sonu Sınavından bir öğrenci 100 puan üzerinden Yarıyıl Sonu Sınav Alt Sınırı (YSAS)’nin altında puan almış ise ara sınav notu ne olursa olsun bu öğrencilere de doğrudan “FF” notu verilir. Fakat bu durumdaki öğrencilerin de -BDKS altında kalmamaları şartıyla- notları bağıl değerlendirme hesaplamalarına katılır.

27- Öğrencilerin, ek sınav gibi nedenlerle, ait oldukları grubun dışında aynı dersten yeniden değerlendirilmesi durumu büyük bir haksızlık. BDS’de bu engelleniyor mu?

Cevap: Öğrenciler; mazeret, af, ek sınav gibi nedenlerle ait oldukları dönem dışındaki gruplarla değerlendirilmek zorunda kalabilirler. Ancak, öğrencilerin sonradan oluşturdukları, bir grubun içinde değerlendirmeleri sonucu alacakları bağıl notlar, dersi zamanında birlikte aldıkları ve yeterli performans sergileyen grubun bağıl notlarına kıyasla daha fazla olacağından, bu durum zamanında normal performans göstermiş öğrencilere karşı haksızlığa yol açacaktır. BDS’de bu durumu önlemek için de çözüm var; Karşılaştırma Yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde, bu tür öğrenciler daha önce ders aldıkları gruba ait olarak düşünülürler ve önceden içinde bulundukları grubun öğrencilerinin aldıkları notlara kıyasla değerlendirilirler.

28- Öğrenciler, ders geçme, devam, sınav sistemi, öğrenci hakları gibi konularda nasıl  bilgi sahibi olabilirler? 

Cevap:  Öğrenciler, görev, hak ve sorumluluklarının tamamını öğrenmek için Fırat Üniversitesi ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfalarında  yer alan “Yönetmelikler ve Yönergeler” bölümünü okumalıdırlar.

29- Herhangi bir problemim olduğu zaman kime başvurmalıyım?

Cevap:  Öğrenciler, akademik, idari  ve sosyal anlamda sorunları olduğunda öncelikle sınıf danışmanlarına başvurabilirler. Bu makamda çözülemeyen sorunlar için sırasıyla anabilim dalı başkanlarına/bölüm başkanlıklarına başvurabilirler.

__________________________________________________________________

Tablo 1- Mutlak Değerlendirme Başarı Notu Katalog Değerleri

HAM BAŞARI NOTU

BAŞARI NOTU

KAT SAYI

AÇIKLAMA

90 - 100

AA

4.00

Başarılı

85 - 89

BA

3.50

Başarılı

75 - 84

BB

3.00

Başarılı

70 - 74

CB

2.50

Başarılı

60 - 69

CC

2.00

Başarılı

55 - 59

DC

1.50

Koşullu Başarılı

50 - 54

DD

1.00

Koşullu Başarılı

  0 - 49

FF

0.00

Başarısız

 

__________________________________________________________________

 

Tablo 3- Bağıl Notun Verilmesi

Sınıf Düzeyi

Sınıfın Ortalama Not Ağırlığı

Bağıl Notların T-Notu Cinsinden Sınıf Değerleri

(TSkor Aralıkları)

AA (4)

BA (3.5)

BB (3)

CB (2.5)

CC (2)

DC (1.5)

DD (1)

FF (0)

Çok İyi

>62.5 - ≤70

≥ 61

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

36-40.99

31-35.99

< 31

İyi

>57.5 - ≤ 62.5

≥ 63

58-62.99

53-57.99

48-52.99

43-47.99

38-42.99

33-37.99

< 33

Ortanın Üstü

>52.5 - ≤ 57.5

≥ 65

60-64.99

55-59.99

50-54.99

45-49.99

40-44.99

35-39.99

< 35

Orta

>47.5 - ≤ 52.5

≥ 67

62-66.99

57-61.99

52-56.99

47-51.99

42-46.99

37-41.99

< 37

Zayıf

>42.5 - ≤ 47.5

≥ 69

64-68.99

59-63.99

54-58.99

49-53.99

44-48.99

39-43.99

< 39

Kötü

< 42.5

≥ 71

66-70.99

61-65.99

56-60.99

51-55.99

46-50.99

41-45.99

< 41

 

__________________________________________________________________

Türkçe