Yönetmelikler & Yönergeler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (HAZIRLIK SINIFLARI İÇİN) EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

 

Genel Esaslar

Madde 6 (Yabancı Dil Hazırlık Programının Süresi)

Yabancı dil hazırlık programı akademik yılı dört modülden oluşur. İlk modül sekiz hafta 24 saat, ikinci modül sekiz hafta 26 saat, üçüncü modül sekiz hafta 28 saat, dördüncü modül ise sekiz hafta 20 saatten oluşmaktadır. İkinci modülden sonra Fırat Üniversitesi Genel Akademik Takvimi ile uyumlu yarıyıl tatili yapılır. Hazırlık programına yeni başlayan her öğrenci, eğitimine seviye ayırt edilmeksizin birinci modülden başlar.

Madde 7 (Devam-Devamsızlık)

Hazırlık programındaki öğrenciler her bir modül için derslerin %80’ine devam etmek zorundadırlar. Her bir modül için devam şartını yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır, bir üst modüle geçemez ve aynı modülü tekrar eder. İçinde bulunduğu son modülde devamsızlıktan başarısız olan öğrenci yıl sonunda yapılacak olan yeterlik sınavına giremez, ancak takip eden akademik yılda Eylül ayında yapılacak olan yeterlik sınavına girebilir.

Madde 10 (Sınavlar)

Hazırlık programı öğrencilerinin yabancı dil yeterliklerini belirlemek için akademik yılın başında ve sonunda yeterlik sınavı yapılır. Akademik yılın başında yapılan yeterlik sınavı bir önceki yıl eğitim görüp devam şartını sağlamış ancak başarısız olmuş hazırlık öğrencileri için bütünleme sınavı yerine de geçer.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Madde 11 ve 12 (Ara Sınavlar)

Hazırlık programı kapsamındaki her bir modülde üç küçük sınav (quiz), bir vize ve bir final yapılır. Akademik yıl başında sınavların ağırlıkları ve hangi becerilerden oluşacağı TİBB (Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı) tarafından duyurulur. Sınavlar kendi içlerinde birkaç aşamadan oluşabilir.

Madde 13 (Mazeret Sınavı)

Her bir modülde belgeye dayalı mazeretleri Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından geçerli kabul edilen öğrencilere bir defaya mahsus mazeret sınavı hakkı verilir. Küçük sınavlar mazeret sınavı kapsamında değildir. Mazeretle ilgili belgeler mazeretin bitimini takiben yedi gün içinde yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir.

Madde 14 (Yıl İçi Notunun Belirlenmesi)

Öğrencinin her bir modülden başarılı sayılıp bir üst modüle devam edebilmesi için devam şartını yerine getirmiş olması ve her bir modül içinde yapılan değerlendirmelerden toplamda 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

 

Madde 17 (Başarı Durumu)

Her modül içinde yapılan değerlendirmelerin toplamında 60 ve üzeri alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve bir sonraki modüle geçebilirler. İkinci, üçüncü ve dördüncü modülü devam şartını sağlayarak başarıyla tamamlayan öğrenciler yıl sonundaki yeterlik sınavına alınırlar. Modül boyunca 60 puan toplayamayan öğrencinin o modül için akademik yıl başarı notu ağırlığı alınmayacaktır. Öğrencinin başarılı olabilmesi için akademik yıl başarı notunun %50’sinin ve yıl sonunda yapılacak olan yeterlik sınavının %50’sinin toplamının yüz üzerinden en az 60 olması gerekmektedir.

Akademik yıl başarı notu; 1. Modül için %20, 2. Modül için %30, 3. Modül için %30 ve 4. Modül için %20 not ağırlıkları alınarak hesaplanır.

Madde 18 (İsteğe Bağlı Öğrenciler)

Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık eğitimine isteğe bağlı öğrenci kontenjanından gelen öğrenciler, derslere devam ve akademik başarı hususlarında zorunlu İngilizce hazırlık programına devam eden öğrenciler ile aynı kurallara tabiidirler. Ancak bu öğrenciler başarısız olsalar dahi bir sonraki akademik yılda kendi bölümlerinde eğitimlerine devam edebilirler.

Yaz Okulu Hükümleri

Yaz okulunun açılması durumunda öğretim süreci “Fırat Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülür.

Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin kaydı silinmez.

Yaz okulu sonunda yapılacak olan yeterlik sınavından başarısız olanlar takip eden akademik yılın başında uygulanacak olan Eylül ayı yeterlik sınavına katılabilirler.

Yaz okulunda mazeret sınavı yapılmaz.

Yaz okulunda derslerin %80’ine devam etmek zorunludur.

Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna tabii olan öğrenciler bir başka yüksek öğretim kurumunda açılan yaz okulundan ders alamaz.

İlgili akademik yılda kayıt dondurmuş, kayıt yenilememiş ve kayıt sildirmiş öğrenciler yaz okuluna katılamazlar.

Yaz okulu sonunda yapılacak olan yeterlik sınavına girmek için öğrencilerin yaz okulu eğitimi süresince yapılacak olan değerlendirmelerden başarılı olması gerekir. Başarılı olma notu 100 üzerinden 60’tır. Yaz okulunda başarılı olma durumu, yaz okulu süresince yapılan değerlendirmelerin % 50’si ve yaz okulu yeterlik sınavının %50’si alınarak hesaplanır.

Yaz okulunda başarılı olan öğrenci bölümünde derslerine devam edebilir.

Extra Hükümler

1. II. öğretim öğrencileri için farklı düzeylerde sınıf açılması öğrenci mevcuduna bağlıdır. Belirli bir modül için yeterli sayıda öğrenci olmaması halinde öğrenciler tabii oldukları modüle I. öğretim öğrencileriyle devam ederler.

 

Türkçe