Diller

Uzaktan Eğitim Koordinatörü

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

 Öğr.Gör. M. Çağrı GÜNDAY

GÖREVİ-

 

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

-

 

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul Modern Diller Bölümü’nün her türlü akademik faaliyetini koordine etmek

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak

–      Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak

–      Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek

–      Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek

–      Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek

–      Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak

–      Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak

–      Fırat Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında verilen İngilizce ve İleri İngilizce derslerini ve bu derslerin işleyiş ve sınavlarını hazırlamakla yükümlü koordinatörlükleri yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek

–      Yıl içinde belirli aralıklarla koordinatörler ile toplantılar yapmak

–      Modern Diller bölümüne ait kütüphaneyi takip etmek, kütüphane işlerini yürütecek okutmanlar ve öğrenciler görevlendirmek ve bunların takibini yapmak

–      Üniversite genelinde yürütülen Temel İngilizce ve İleri İngilizce dersleri için tayin edilen okutmanların her dönem başında ders programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak

–      İngilizce ve İleri İngilizce derslerinin yürütüldüğü bölümlerin bölüm başkanlıkları ile  iletişimde olmak

–      Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek

–      İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak

–      Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak

YETKİLERİ

–      Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak

 

Türkçe