Diller

Hazırlık Eğitimi Koordinatörü

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

 Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

 Öğr.Gör. F. Serap KURT

GÖREVİ

 

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

 Müdür

ASTLARI

 -

 

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul Temel İngilizce Bölümü’nün her türlü akademik faaliyetini koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak

–      Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak

–      Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak

–      Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

–      Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek

–      Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak

–      Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak

–      Hazırlık programında verilecek dersleri ve bu derslerin işleyiş ve sınavlarını hazırlamakla yükümlü ders koordinatörlüklerini yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.

–      Yıl içinde belirli aralıklarla ders koordinatörleri ile toplantılar yapmak

–      Hazırlık programında ders koordinatörleri haricinde Yüksek Lisans ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüklerini yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.

–      Temel İngilizce bölümüne ait kütüphaneyi takip etmek, kütüphane islerini yürütecek okutmanlar ve öğrenciler görevlendirmek ve bunların takibini yapmak.

–      Temel İngilizce Bölümünde açılan derslere tayin edilen okutmanların her dönem başında ders programlarını hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak

–       Hazırlık programında öğrencisi olan bölümlerin bölüm başkanlıkları ile  iletişimde olmak.

–      Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–      İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–      Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

–      Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–      Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–      Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe