Diller

Temel İngilizce Bölüm Başkanı

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

 Okt. Işıl ŞAHİN GÜLTER

GÖREVİ

Temel İngilizce Bölüm Başkanı

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

-

 

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul Temel İngilizce Bölümü’nün her türlü akademik faaliyetini koordine etmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      2547 sayılı Akademik Personel kanununun ilgili akademik teşkilat yasasında belirtilen görevleri yapmak

–      Yüksekokul Kuruluna üyelik yapmak

–      Programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak

–      Programların kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak

–      Öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek

–      Bölümün misyonu ve vizyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak

–      Görevinde bulunmadığı zaman yerine vekil bırakmak

–      Hazırlık programında verilecek dersleri ve bu derslerin işleyiş ve sınavlarını hazırlamakla yükümlü ders koordinatörlüklerini yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.

–      Yıl içinde belirli aralıklarla ders koordinatörleri ile toplantılar yapmak

–      Hazırlık programında ders koordinatörleri haricinde Yüksek Lisans ve Ölçme Değerlendirme Koordinatörlüklerini yapılandırmak, görevlerini bildirmek ve çalışmalarını kontrol etmek.

–      Temel İngilizce bölümüne ait kütüphaneyi takip etmek, kütüphane islerini yürütecek okutmanlar ve öğrenciler görevlendirmek ve bunların takibini yapmak.

–      Temel İngilizce Bölümünde açılan derslere tayin edilen okutmanların her dönem başında ders programlarını hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak

–       Hazırlık programında öğrencisi olan bölümlerin bölüm başkanlıkları ile  iletişimde olmak.

–      Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–      İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–      Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

–      Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–      Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–      Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe