Diller

Öğrenci İşleri

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 

ADI SOYADI

Aynur OĞUZ

GÖREVİ

Öğrenci İşleri

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’da öğrenim gören öğrencilerin her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–     İlgili büroya ait birim içi ve birim dışı düzenli ve idare tarafından verilen tüm yazışmaları yapmak.

–     Öğrenci İşlerine ait tüm yazılı belgelerin tasnifi, dosyalanması, yıl sonu itibariyle arşiv oluşturulması ve birim arşivine teslimini gerçekleştirmek.

–     Ortak sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.

–     Kesinleşen haftalık ders ve sınav programlarını kilitli öğrenci ilan panosunda duyurmak.

–     Tam ve yarı zamanlı öğretim elemanları ile gözetmenlere kendi haftalık ders ve sınav programlarını yazılı olarak iletmek.

–     Öğrenci ilan panolarında ilgili duyuruları yapmak ve süresi dolanları kaldırmak.

–     Bölüm ve birimler arası yazışmaları yapmak ve ilgili yere zimmet karşılığı teslim etmek.

–     Okula gelen yazıları okul sekreterinin görüşü doğrultusunda gerekirse öğretim elemanlarına ve araştırma görevlilerine üç gün içinde imza karşılığında duyurmak ya da dağıtmak.

–     Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

–     Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

–     Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

–     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetleri mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütmek.

–     Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–     Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe