Diller

İç Hizmetler

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

SERDAL DOĞAN.png

 

ADI SOYADI

Serdal DOĞAN

GÖREVİ

İç Hizmetler

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’un iç hizmetlerle ilgili faaliyetleri yürütmek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–     Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

–     Aydınlatma, ısıtma ve soğutma işlerini takip etmek.

–     Elektrik, su, kapı, pencere, makine ve teçhizatlarda ortaya çıkan arızaların bakım ve onarım çalışmalarını takip etmek.

–     Dışardan hizmet alarak gerçekleştirilen bakım ve onarımların ilgili şartnameye uygun olarak yapılmasını sağlamak.

–     Yüksekokulda ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme, boşaltma işleri yaptırmak.

–     Yangın, su baskını vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, varsa eksiklikleri tespit ederek birim amirine bildirmek.

–     Temizlik personelinin iş akışlarını ve sorumluluk alanlarını birim amirinin bilgisi dahilinde organize etmek ve yardımcı personelin çalışmalarını günlük kontrol etmek.

–     Derslik, laboratuvar, konferans salonu gibi alanlardaki bilgisayar, projeksiyon, ses sistemi vb. cihazların eğitim-öğretime hazır halde tutulmasını sağlamak ve bakımlarını kontrol etmek.

–     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–     Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–     Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

 

Türkçe