Diller

Satınalma

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

SERDAL DOĞAN.png

 

ADI SOYADI

Serdal DOĞAN

GÖREVİ

Satınalma

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’un her türlü satınalma işlemleri ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–     Mal ve Hizmet alım işlemlerini bütçe ödeneklerine göre yapmak ve takip etmek.

–     Piyasa araştırması yaparak, teklifleri almak ve satın alma onay belgesini hazırlamak.

–     Telefon faturalarının ödeme işlemlerini yapmak.

–     Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakları hazırlamak ve  takibini yapmak.

–     Satın alma oluru ve onay belgesini hazırlamak.

–     Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak.

–     Taşınır işlem fişinin muayene raporunu hazırlamak, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerini sağlamak.

–     Çalışma esasları ile ilgili plan ve programları yapmak.

–     Birim yazışma işlemlerini yürütmek.

–     Yüksekokulumuza gelen hibe – bağışları zimmetlemek ve takibini yapmak.

–     Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

–     Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

–     Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–     İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–     Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–     Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

Türkçe