Diller

Mali İşler (Muhasebe ve Tahakkuk)

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

Ali KOÇ

GÖREVİ

Muhasebe ve Tahakkuk İşleri

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’un her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri yapmak.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      Birime gelen her türlü evrakı incelenmek, gerekli üst yazıları yazmak.

–      Akademik personelin aylık, ek ders yüklerinin hesaplanması işlemlerini yapmak.

–      Yurtiçi-Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerini yapmak.

–      Akademik - İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak.

–      Yüksekokul bütçesinin hazırlanması ile ilgili çalışmaları yapmak.

–      Yüksekokul personeline ait her türlü özlük (terfi ,kademe v.s.) – yolluk ve tedavi ödemelerini yapmak.

–      Ön mali kontrol işlemi gerektiren evrakları hazırlamak, takibini yapmak, ödeme belgesini hazırlamak.

–      Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibini yapmak.

–      Birim dosyalama işlemlerini yapmak, arşive devredilecek malzemelerin teslimini sağlamak.

–      Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

–      Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

–      Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

–      Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–      İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–      Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–      Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–      Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

Türkçe