Diller

Yüksekokul Sekreteri

        

T.C.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

ADI SOYADI

Nurten TUNCEL

GÖREVİ

Yüksekokul Sekreteri

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

Birim Personeli

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’un her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–     Yüksekokulda yapılan işlerin kurumun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek.

–     Fiili durumun programlara uygunluğunu denetlemek ve faaliyetlerin programlara uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

–     Okulun her türlü akademik ve idari faaliyetlerinin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesini sağlamak.

–     Tatil dönemlerinde idari personel işlerinin aksamadan yürütülmesini koordine etmek ve denetlemek.

–     Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı koordinasyonunda bütçe çalışmalarına katılmak.

–     Satınalma Memuru tarafından gerçekleştirilen satınalma faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek.

–     Maaş ve Diğer Ödemeler Memuru tarafından yapılan aylık maaşların ve diğer ödemelerin kontrolünü yapmak ve imzalamak.

–     Öğrencilerin yıl içerisinde yapacakları eğitim ve gezi amaçlı organizasyonların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıyla koordineli olarak düzenlenmesini sağlamak.

–     Okul tarafından gerçekleştirilecek olan seminer, konferans, sempozyum ve kongre faaliyetlerinin organizasyonun yapılmasını sağlamak.

–     Birimin bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetleri raporlaştırarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na göndermek.

–     Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin devam çizelgelerini doldurarak Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na göndermek.

–     Okul binasının bakım ve onarımının yapılmasını sağlamak.

–     İç ve dış yazışmaların (Yönetim Kurulu Kararı, olur yazısı, diğer birimlerden gelen yazılara cevap vermek v.b.) yapılmasını sağlamak.

–     Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut İç Kontrol Sisteminin tanım ve gereklerine uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

–     Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

–     Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–     Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

–     Göreve başlayacak olan personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama yetkisine sahip olmak.

EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Yüksekokul Müdürü

BAĞLI BİRİMLER

İdari İşler

Mali İşler

Satınalma

Destek Hizmetleri

Öğrenci İşleri

 

 

Türkçe