Diller

Müdür Yardımcısı

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 

ADI SOYADI

-

GÖREVİ

Müdür Yardımcısı

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Müdür

ASTLARI

Birim personeli

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yabancı Diller Yüksekokulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      Müdürün verdiği görevleri yapmak,

–      Müdür Yüksekokulda bulunmadığı dönemlerde ona vekâlet etmek,

–      Göreviyle ilgili evrak, eşya araç ve gereçleri korumak ve saklamak,

–      Yüksekokulun yürüteceği tüm organizasyonlarda (kongre, seminer, Panel vb.) Yüksekokul Sekreteri ile  koordineli çalışarak organizasyonları yapmak ve basın yayın kuruluşları ve kamu kuruluşları ile irtibata geçmek,

–      Yüksekokulun satın alma komisyonunda görev yapmak,

–      Müdürü ve Yüksekokulu temsil etmek,                                                      

–      Yüksekokulun eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için üst düzeyde koordinasyonu sağlamak,

–      Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici(leri) tarafından verilen diğer işleri yapmak.

 

YETKİLERİ

–     Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

 

Türkçe