Diller

Personel İşleri / Yazı İşleri

T.C.

FIRAT  ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

GÖREV TANIMI FORMU

BİRİM ADI

Yabancı Diller Yüksekokulu

 

 

 

ADI SOYADI

Medet KARACİMŞİTOĞLU

GÖREVİ

Personel İşleri

ÜST YÖNETİCİ / YÖNETİCİLERİ

Yüksekokul Sekreteri

ASTLARI

-

İŞİN KISA TANIMI

T.C. Fırat Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun olarak; Yüksekokul’un her türlü akademik ve idari işlemleri ile ilgili faaliyetleri yapmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

–      Müdürlüğe gelen tüm evrakları kaydetmek ve dağıtımının yapılması işlemlerinin  kontrol ve takibini yapmak.

–      Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin takibini yapmak.

–      Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerini yapmak.

–      Yüksekokul Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Yüksekokul Disiplin Kurulu Karar defterlerine yapıştırılması işlemlerini yapmak.

–      Akademik ve İdari personel dosyalarının takibini yapmak.

–      Çalışma esasları ile ilgili plan ve programları yapmak.

–      Yazışma işlemlerini yürütmek.

–      Çalışma yerindeki araç-gereç, doküman ve mefruşatın doğru bir şekilde kullanmasını ve gereken bakım ve onarımlarının düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

–      Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor ve benzerlerinin dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak.

–      Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak.

–      Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek.

–      İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak.

–      Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak.

–      Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyet ve işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak.

YETKİLERİ

–      Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

–      Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak.

Türkçe